Kim cương thiên nhiên GIA dưới 30 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dưới 30 triệu dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Tất cả

 • ROUND

 • PRINCESS

 • CUSHION

 • OVAL

 • PEAR

 • EMERALD

 • HEART

 • L RADIANT

 • ASSCHER

 • MARQUISE

Millimetre (Kích thước)

Carat (Trọng lượng)

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price(Giá tiền)

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list ct - ct

Millimetre (Kích thước) filter_list li - li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền triệu VNĐ) filter_list

Diamond

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.07-6.12x3.87

  Carat 0.9

  Color E

  Clarity VS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2225647574

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.12-6.16x3.85

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 6223571601

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.99-6.05x3.87

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity VS1

  Cut VG

  Fluorescent F

  GIA Report 5221685206

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.15-6.18x3.87

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 6442754945

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.12-6.16x3.87

  Carat 0.9

  Color H

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1438872600

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.16-6.20x3.91

  Carat 0.9

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 6445533564

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.01-6.09x3.88

  Carat 0.9

  Color I

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 3445562521

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.11-6.16x3.88

  Carat 0.9

  Color J

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 6445668099

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.12-6.16x3.85

  Carat 0.9

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 2225607195

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.05-6.08x3.85

  Carat 0.9

  Color D

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent F

  GIA Report 2446090942

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.22-6.26x3.95

  Carat 0.96

  Color G

  Clarity VS1

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 1435863601

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.30-6.36x3.97

  Carat 1

  Color E

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2223621196

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.42-6.46x3.93

  Carat 1

  Color F

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1443500100

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.28-6.16x3.92

  Carat 1

  Color F

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 541266888

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.22-6.26x4.02

  Carat 1

  Color G

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent F

  GIA Report 2444950362

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.07-6.12x3.87

  Carat 0.9

  Color E

  Clarity VS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2225647574

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.12-6.16x3.85

  Carat 0.9

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 6223571601

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.99-6.05x3.87

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity VS1

  Cut VG

  Fluorescent F

  GIA Report 5221685206

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.15-6.18x3.87

  Carat 0.9

  Color G

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 6442754945

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.12-6.16x3.87

  Carat 0.9

  Color H

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1438872600

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.16-6.20x3.91

  Carat 0.9

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 6445533564

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.01-6.09x3.88

  Carat 0.9

  Color I

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 3445562521

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.11-6.16x3.88

  Carat 0.9

  Color J

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 6445668099

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.12-6.16x3.85

  Carat 0.9

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 2225607195

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.05-6.08x3.85

  Carat 0.9

  Color D

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent F

  GIA Report 2446090942

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.22-6.26x3.95

  Carat 0.96

  Color G

  Clarity VS1

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 1435863601

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.30-6.36x3.97

  Carat 1

  Color E

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2223621196

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.42-6.46x3.93

  Carat 1

  Color F

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1443500100

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.28-6.16x3.92

  Carat 1

  Color F

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 541266888

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.22-6.26x4.02

  Carat 1

  Color G

  Clarity SI1

  Cut VG

  Fluorescent F

  GIA Report 2444950362

   

  Xem thêmx