Kim cương thiên nhiên GIA dưới 30 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dưới 30 triệu dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Tất cả

 • ROUND

 • PRINCESS

 • CUSHION

 • OVAL

 • PEAR

 • EMERALD

 • HEART

 • L RADIANT

 • ASSCHER

 • MARQUISE

Millimetre (Kích thước)

Carat (Trọng lượng)

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price(Giá tiền)

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list ct - ct

Millimetre (Kích thước) filter_list li - li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền triệu VNĐ) filter_list

Diamond

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.33-6.37x3.97

  Carat 1

  Color H

  Clarity IF

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 5221621126

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.17-6.24x4.01

  Carat 1

  Color H

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 1443922821

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.17-6.25x4.01

  Carat 1

  Color I

  Clarity VS2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 2444077088

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.27-6.33x4.02

  Carat 1

  Color J

  Clarity VS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1449799423

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.39-6.44x3.99

  Carat 1.01

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2225617074

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.46-6.50x3.90

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 7441336751

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.38-6.41x3.98

  Carat 1.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 7446634682

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.30-6.20x3.95

  Carat 1

  Color D

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 541267606

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.38-6.42x4.02

  Carat 1.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1448184380

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.38-6.41x4.01

  Carat 1.01

  Color L

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 2447908408

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.39-6.42x4.01

  Carat 1.02

  Color D

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1449004831

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.55-6.58x4.11

  Carat 1.09

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2225691713

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.86-6.91x4.16

  Carat 1.2

  Color G

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2444798871

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.74-6.78x4.24

  Carat 1.2

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 1449499101

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.91-6.86x4.07

  Carat 1.2

  Color J

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 533211930

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.33-6.37x3.97

  Carat 1

  Color H

  Clarity IF

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 5221621126

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.17-6.24x4.01

  Carat 1

  Color H

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 1443922821

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.17-6.25x4.01

  Carat 1

  Color I

  Clarity VS2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 2444077088

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.27-6.33x4.02

  Carat 1

  Color J

  Clarity VS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1449799423

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.39-6.44x3.99

  Carat 1.01

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2225617074

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.46-6.50x3.90

  Carat 1.01

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 7441336751

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.38-6.41x3.98

  Carat 1.01

  Color G

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 7446634682

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.30-6.20x3.95

  Carat 1

  Color D

  Clarity SI2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 541267606

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.38-6.42x4.02

  Carat 1.01

  Color I

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1448184380

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.38-6.41x4.01

  Carat 1.01

  Color L

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 2447908408

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.39-6.42x4.01

  Carat 1.02

  Color D

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 1449004831

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.55-6.58x4.11

  Carat 1.09

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2225691713

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.86-6.91x4.16

  Carat 1.2

  Color G

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2444798871

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.74-6.78x4.24

  Carat 1.2

  Color I

  Clarity VVS2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 1449499101

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.91-6.86x4.07

  Carat 1.2

  Color J

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent ST

  GIA Report 533211930

   

  Xem thêmLiên hệ

x