Kim cương thiên nhiên GIA dưới 30 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dưới 30 triệu dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Tất cả

 • ROUND

 • PRINCESS

 • CUSHION

 • OVAL

 • PEAR

 • EMERALD

 • HEART

 • L RADIANT

 • ASSCHER

 • MARQUISE

Millimetre (Kích thước)

Carat (Trọng lượng)

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price(Giá tiền)

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list ct - ct

Millimetre (Kích thước) filter_list li - li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền triệu VNĐ) filter_list

Diamond

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 9.17-9.21x5.74

  Carat 3.01

  Color L

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 6441663809

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 11.48-11.56x7.

  Carat 6.01

  Color L

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1226633590

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.44-6.47x3.93

  Carat 1

  Color K

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 5443307455

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.30-6.34x4.02

  Carat 1

  Color D

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2225685863

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.35-4.38x2.66

  Carat 0.3

  Color I

  Clarity IF

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2221546742

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.29-4.32x2.71

  Carat 0.31

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 2436132775

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.52-4.54x2.80

  Carat 0.35

  Color I

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 6442620066

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.69-4.72x2.96

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 5436815881

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.67-4.71x2.95

  Carat 0.4

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 1458010641

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.52-4.61x2.94

  Carat 0.4

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 2446210373

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.57-4.61x2.96

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 3445534705

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.78-4.80x2.92

  Carat 0.41

  Color D

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2447988912

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.67-4.72x3.15

  Carat 0.46

  Color G

  Clarity VS1

  Cut F

  Fluorescent N

  GIA Report 6442400003

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.05-5.09x3.13

  Carat 0.49

  Color F

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 5443056399

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.08-5.11x3.15

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 5221618432

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 9.17-9.21x5.74

  Carat 3.01

  Color L

  Clarity SI2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 6441663809

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 11.48-11.56x7.

  Carat 6.01

  Color L

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 1226633590

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.44-6.47x3.93

  Carat 1

  Color K

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 5443307455

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 6.30-6.34x4.02

  Carat 1

  Color D

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2225685863

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.35-4.38x2.66

  Carat 0.3

  Color I

  Clarity IF

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2221546742

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.29-4.32x2.71

  Carat 0.31

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut EX

  Fluorescent M

  GIA Report 2436132775

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.52-4.54x2.80

  Carat 0.35

  Color I

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 6442620066

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.69-4.72x2.96

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 5436815881

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.67-4.71x2.95

  Carat 0.4

  Color G

  Clarity VVS2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 1458010641

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.52-4.61x2.94

  Carat 0.4

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 2446210373

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.57-4.61x2.96

  Carat 0.4

  Color D

  Clarity VVS2

  Cut VG

  Fluorescent N

  GIA Report 3445534705

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.78-4.80x2.92

  Carat 0.41

  Color D

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 2447988912

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 4.67-4.72x3.15

  Carat 0.46

  Color G

  Clarity VS1

  Cut F

  Fluorescent N

  GIA Report 6442400003

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.05-5.09x3.13

  Carat 0.49

  Color F

  Clarity SI1

  Cut EX

  Fluorescent N

  GIA Report 5443056399

   

  Xem thêm

 • Diamond ROUND

  Measurement(mm) 5.08-5.11x3.15

  Carat 0.5

  Color E

  Clarity VS2

  Cut EX

  Fluorescent F

  GIA Report 5221618432

   

  Xem thêmLiên hệ

x